Nasze zdrowie w naszych rękach

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO 03-329 WARSZAWA UL. BALONOWA 4

WSTĘP

Każdy człowiek jest „kowalem swego losu”. Odnosi się to również do naszego zdrowia. Zdrowie jest środkiem do osiągnięcia lepszej jakości życia. Według Świa­to­wej Organizacji Zdrowia: ,,Zdrowie, to nie tylko brak choroby; to stan dobrego samo­po­czucia fizycznego, psychicznego i społecznego organizmu”.

W ostatnich latach poszukuje się na świecie wspólnej płaszczyzny dla różnorodnych dzia­łań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia dzieci i młodzieży oraz sposobów inte­growania rozproszonych działań, podejmowanych przez różne organizacje insty­tu­cje.

Informacja o szkole

Szkoła Podstawowa nr 42 jest szkołą publiczną. Mieści się w Warszawie przy ulicy Balkonowej 4. Organem prowadzącym szkołę jest Urząd Dzielnicy Targówek, a orga­nem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Mazowiecki Kurator Oświa­ty. Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im Kon­stan­te­go Ildefonsa Gałczyńskiego jest mgr Anna Nadolska-Buczyńska.

Nadrzędną wartością na której opieramy swoje działania jest humanitaryzm. Ce­lem ogólnym wychowania w naszej szkole jest wszechstronny rozwój osobowości ucznia, przygotowanie go do pełnienia określonej roli w społeczeństwie, do bycia czło­wiekiem uczciwym, przekonanym, że człowiek istnieje dla świata, a świat dla czło­­wieka, zapewnienie mu solidnych podstaw do dalszego kształcenia się tak, aby po­trafił selekcjonować dane, docierać do źródeł wiedzy, oceniać ich rzetelność, umiejętnie posługiwać się wiedzą.

Założenia

Edukacja Zdrowotna w szkole jest podstawowym prawem każdego dziecka. Dba­łość o zdrowie uczniów, to jedno z zasadniczych zadań szkoły dążącej do pełnego i wszech­stronnego rozwoju swoich wychowanków. Przekazując dzieciom wiedzę o zdro­wiu, kształtując umiejętności i postawy sprzyjające zdrowiu, możemy ułatwić im zdrowy styl życia i pracy, a tym samym poprawić zdrowie społeczeństwa. Ukie­run­ko­wa­nie prozdrowotnych działań edukacyjnych w stronę rozwoju aktywności ucznia jest najlepszą inwestycją w jego  dorosłe życie i wspaniałą wizytówką działań wy­chowaw­czych szkoły.

Promocja zdrowia to jedno z zadań szkoły, dlatego postanowiliśmy włączyć się w rea­lizację europejskiego projektu: „Szkoła Promująca Zdrowie”.

Wg definicji ,,Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która w szczególny sposób pro­pa­guje zdrowy styl życia wśród uczniów, wyposaża uczniów w wiedzę i umiejętności niez­będne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia, kształtuje w ucz­niach poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych, prowadzi wszech­stronną edukacje propagującą zdrowie, włącza do działań prozdrowotnych za­równo uczniów szkoły jak i rodziców”.

Promocja zdrowia wspiera osobisty i społeczny rozwój człowieka, poprzez udo­stęp­nienie informacji o zdrowiu, edukację do zdrowia i doskonalenie umiejętności ży­cia. Nasza szkoła podejmuje działania promujące zdrowie. Edukacja zdrowotna sta­no­wi ważny element programu nauczania i wychowania szkoły. Mamy świetny pro­gram profilaktyczny , realizujemy treści ścieżki prozdrowotnej. Uczestniczymy w wielu pro­gramach, projektach i kampaniach promujących zdrowy styl życia. Działania te łą­czą nas z siecią szkół promujących zdrowie , dlatego projekt ten wydał nam się ideal­nym dla kontynuacji naszej pracy. W codziennym życiu szkoły obserwujemy też za­cho­wania uczniów nad którymi należy popracować np. wpoić nawyki zdrowego odży­wia­nia się, popierać aktywność fizyczną, wpajać zachowania profilaktyczne i szeroko pojęte zasady zachowania.

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU.

Program ,,Nasze zdrowie w naszych rękach”  powstał w oparciu o główny cel Szkoły Pro­mującej Zdrowie, jakim jest zdrowy styl życia całej społeczności szkolnej i lo­kal­nej.

Aby to osiągnąć  należy:

 • kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w ro­dzi­nie  i w Społeczności lokalnej;
 • zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom real­ne  i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów;
 • umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecz­ne­go oraz wzmacniać ich poczucie własnej wartości;
 • zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko fizyczne pracy i nauki;
 • włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wy­ko­rzy­staniem aktywizujących metod nauczania;
 • wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wy­bo­rów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bez­piecz­ne­go środowiska fizycznego;
 • włączyć do działań szkoły służbę zdrowia zwłaszcza do edukacji zdrowotnej oraz do pomocy uczniom we wchodzeniu w rolę aktywnego konsumenta opie­ki zdrowotnej;

Program oparty jest na założeniach i celach edukacji prozdrowotnej umiesz­czo­nych w:

 • Podstawie programowej dla szkoły podstawowej;
 • Narodowym Programie Zdrowia;
 • Programie Szkoła Promująca Zdrowie;
 • Programie Rozwoju Szkoły;
 • Szkolnym Programie Wychowawczym Szkoły Podstawowej nr 42 z Oddziała­mi Integracyjnymi;
 • Szkolnym Programie Profilaktyki  Szkoły Podstawowej nr 42 z Oddziałami Inte­gracyjnymi;

Wybranych  elementach ścieżek edukacyjnych:

 • edukacji prozdrowotnej;
 • edukacji ekologicznej.

I.  Cel ogólny

Głównym celem programu jest stworzenie szkoły zdrowej, bezpiecznej i przy­jaz­nej, zapewniającej wszechstronny rozwój całej społeczności szkolnej i pro­mu­jącej zdrowy styl życia, poprzez szerzenie wiedzy  o zdrowiu i po­dej­mo­wanie działań dla zdrowia.

Hasłem przewodnim naszego programu jest „Nasze zdrowie w naszych rę­kach”. Pobudzanie w uczniach chęci tworzenia własnego stylu życia jako człowieka aktyw­nego, chętnego do działania, ciekawego świata i otaczającej go rzeczywistości, to główne zadania edukatorów programu. Realizacja założeń programowych winna do­prowadzić do dalszej ewaluacji zainteresowań uczniów w stronę animowania zdro­we­go stylu życia. Program ma charakter stałych, długofalowych oddziaływań, moż­li­wych do realizacji w codziennym kontakcie  z uczniami – co powinno przynieść po­żą­da­ne efekty. Jest dostosowany do potrzeb i problemów uczniów. Dotyczy zagadnień wy­stępujących w szkole oraz zagrożeń, które mogą zakłócić prawidłowy rozwój oso­bo­wości, a wynikających z przeprowadzonych ankiet, rozmów i opinii uczniów, nau­czy­cieli i rodziców.

II. Kierunki działań – podstawowe cele i zadania

Na podstawie diagnozy potrzeb i oczekiwań, wynikających z ankiet prze­pro­wa­dzo­nych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, a także obserwacji rzeczywistości szkoły i jej najbliższego otoczenia, nakreślone zostały niżej podane kierunki działań ujęte w blo­ki (moduły):

 • przyjazna atmosfera w szkole i w klasie , prawidłowe relacje międzyludzkie, bez­pieczeństwo w szkole;
 • ruch w życiu człowieka, zdrowy styl życia (podejmowanie aktywności ru­cho­wej na lekcjach i w czasie wolnym);
 • życie bez nałogów;
 • prawidłowe odżywianie się, promocja zdrowia;
 • bezpieczeństwo w codziennym życiu i  pierwsza pomoc;
 • zdrowie psychiczne;
 • zagrożenia cywilizacyjne i naturalne a zdrowie człowieka.

III. Realizacja działań zdrowotnych

Poszczególne zagadnienia (moduły) zostały opracowane w formie tabel, za­wie­ra­ją­cych:

 • zadania szczegółowe dla poszczególnych działań;
 • procedury  osiągania zadań (metody i formy);
 • oczekiwane efekty (cele szczegółowe);
 • sposoby ewaluacji.

Do każdego z powyższych zadań  opracowany będzie szczegółowy har­mo­no­gram działań, zaplanowany cykl szkoleń i zajęć warsztatowych dla nauczycieli i ro­dzi­ców, a także nawiązana będzie współpraca z licznymi instytucjami wspomagającymi szkołę.

Kolejność realizacji materiału programowego uzależniona jest od aktualnych pot­rzeb. W pierwszej kolejności  realizowane będą te zadania , które uznane zostały przez społeczność szkolną jako priorytetowe.

Sposoby realizacji:

 • zajęcia edukacyjne;
 • godziny wychowawcze;
 • lekcje przedmiotowe;
 • zajęcia z pedagogiem;
 • spotkania profilaktyczno – edukacyjne ze specjalistami z instytucji, fundacji, sto­warzyszeń;
 • kampanie profilaktyczne.

Adresaci i realizatorzy programu

Adresatami  są:

 • uczniowie Szkoły Podstawowej nr 42;
 • rodzice;
 • nauczyciele i pracownicy szkoły;
 • środowisko lokalne.

Realizatorami są:

 • uczniowie;
 • dyrekcja szkoły;
 • nauczyciele i wychowawcy;
 • pielęgniarka szkolna;
 • pedagog szkolny;
 • zespół ds. promocji zdrowia;
 • rodzice i opiekunowie;
 • inni pracownicy szkoły;
 • instytucje współpracujące ze szkołą;
 • zaproszeni specjaliści.

Osoby i instytucje wspierające działalność programową

 • Samorząd Uczniowski;
 • Powiatowa Stacja SANEPID-u;
 • Służba Zdrowia;
 • Instytucje i fundacje promujące zdrowie.

IV. Oczekiwane rezultaty uczestnictwa społeczności szkolnej w realizacji pro­gra­mu

Udział w programie ,,Nasze zdrowie w naszych rękach” ma  zwiększyć integrację spo­łeczności szkolnej i spowodować zmiany zachowań w zakresie zdrowia fizycz­ne­go i psychospołecznego. Wskazać naszym wychowankom zagrożenia cywilizacyjne i na­turalne, które mają ogromny wpływ na zdrowie ludzkie. Młodzi ludzie powinni dost­rzec walory zdrowego stylu życia i  poszerzać sposoby zdobywania i opra­co­wy­wa­nia wiadomości w tym zakresie. Podejmowane w sposób aktywny zadania ukształtować powinny ważne umiejętności życiowe takie jak: skuteczne po­ro­zu­mie­wa­nie się, umiejętności interpersonalne, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie pro­b­le­mów, twórcze i krytyczne myślenie, samoświadomość, empatia, radzenie sobie z emo­cjami i ze stresem. Wpłynąć to powinno na zbudowanie przyjaznej atmosfery i bez­piecznego środowiska szkolnego .

Zakłada się, że po realizacji programu uczniowie będą dbać o higienę osobistą i oto­czenia, poznają zasady racjonalnego odżywiania i zastosują je w praktyce. Włą­czą się w walkę z nałogami i innymi zagrożeniami cywilizacyjnymi w najbliższym śro­do­wisku. Zrozumieją też w jaki sposób sprawność fizyczna i aktywność ruchowa wpły­wa na ich zdrowie i życie. Udział w kampaniach i projektach dotyczących na­ło­gów pozwoli uczniom zrozumieć zgubny wpływ używek na zdrowie i życie człowieka. Mamy nadzieję, iż proponowany  program pozytywnie wpłynie na poprawę zdrowia oraz dobre samopoczucie całej społeczności szkolnej i zwiększy jej motywację do po­dejmowania poważnych przedsięwzięć nakierowanych na działanie na rzecz dru­gie­go człowieka

Przewidywane efekty to:

 • Wzrost świadomości potrzeby dbania o zdrowie swoje i innych;
 • Realizacja zadań priorytetowych;
 • Rzetelna diagnoza potrzeb uczniów i całej społeczności szkolnej;
 • Osiąganie zamierzonych celów i płynąca z tego satysfakcja;
 • Poprawa relacji międzyludzkich, bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego  ucz­niów;
 • Poprawa umiejętności współpracy, rozwiązywania konfliktów, podejmowania de­cyzji, negocjowania oraz radzenia sobie ze stresem;
 • Systematyczne stosowanie metod aktywizujących w pracy z uczniami i wy­so­ka ocena ich skuteczności;
 • Wzbogacenie form współpracy z uczniami, rodzicami, nauczycielami i spo­łecz­no­ścią lokalną;
 • Umiejętność  planowania zdrowego stylu życia i podejmowania skutecznych dzia­łań w tym zakresie;
 • Rozwój zawodowy i osobisty nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
 • Poprawa bazy, estetyki i wyposażenia szkoły;
 • Możliwość wymiany doświadczeń z innymi szkołami;
 • Sukcesy szkoły w różnych dziedzinach a zwłaszcza w działaniach pro­zdro­wot­nych;
 • Wzrost zaangażowania środowiska lokalnego w kształtowanie kultury zdro­wot­nej;
 • Pozytywna ocena programu przez uczniów, nauczycieli i rodziców;
 • Promocja szkoły i tworzenie tradycji.

IV. Monitorowanie i ewaluacja programu.

Program podlega ocenie skuteczności, czyli ewaluacji. Chodzi o sprawdzanie rea­li­zacji założonych celów i działań profilaktycznych.

Rodzaj ewaluacji:

 • ewaluacja procesu (monitoring);
 • ewaluacja końcowa.

Ewaluacja programu będzie polegała na systematycznym monitorowaniu za­p­la­no­wa­nych zadań. Informacje niezbędne do ewaluacji pozyskiwane będą przez:

 • rozmowy i wywiady z uczniami, rodzicami i pracownikami szkoły;
 • obserwację uczniów w różnych sytuacjach;
 • wymianę uwag, spostrzeżeń i własnych doświadczeń podczas spotkań  szkol­ne­go zespołu  wychowawczego, zespołu do spraw promocji zdrowia;
 • analizę dokumentów szkolnych;
 • sprawozdania i ewaluację projektów edukacyjnych;
 • ankiety;
 • analizę wytworów pracy uczniowskiej i ich zaangażowanie w działania pro­mu­ją­ce zdrowy styl życia.

Ewaluacja posłuży twórcom programu do opracowania pisemnego raportu z wdro­że­nia edukacji prozdrowotnej. Raport zostanie przedstawiony nauczycielom na po­siedzeniu Rady Pedagogicznej .

Dokumentacja programu

 • Zeszyt protokołów zebrań ds. promocji zdrowia;
 • Informacje na stronie internetowej szkoły;
 • Zapisy w dziennikach lekcyjnych;
 • Informacje, ulotki, plansze, aktualne hasła w gablocie szkolnej;
 • Sprawozdania z podejmowanych działań bieżących;
 • Sprawozdania roczne na podsumowującej RP w czerwcu.
Font Resize