Lato w mieście

Regulamin Feryjnej Placówki Edukacyjnej (FPE)
w Szkole Podstawowej Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.I. Gałczyńskiego w Warszawie
19.07 – 6.08.2021

1. W FPE obowiązuje reżim sanitarny zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji i Nauki.

2. Rekrutacja uczniów warszawskich szkół oraz uczniów mających stałe miejsce zamieszkania w Warszawie do Akcji „Lato w Mieście” 2021 prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń.

3. Warunki uczestniczenia ucznia w Akcji:

– posiadanie legitymacji szkolnej z warszawskiej szkoły lub stałe miejsce zamieszkania w Warszawie,

– złożenie prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika wraz z potwierdzeniami opłat za opiekę i posiłki1

– przestrzeganie regulaminu FPE oraz zasad obowiązujących w FPE związanych z zagrożeniem zakażenia koronawirusem (SARS-Cov-2).

4. FPE pracuje w modułach tygodniowych, zapisy uczestników do Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” 2021 dokonywane są na co najmniej jeden tydzień roboczy (5 dni oprócz dni świątecznych) z wyjątkiem: ostatniego turnusu ferii letnich, który może trwać 5, 6 lub 7 dni, tj. 23 – 27.08, 23 – 30.08 lub 23 – 31.08.

5. FPE funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00.

6. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do placówki najpóźniej do godz. 8.30 i odbioru w godzinach pracy FPE. Nieprzestrzeganie godzin odbioru jest traktowane jako naruszenie regulaminu i może skutkować wykreśleniem dziecka z listy uczestników Akcji.

7. Uczestnik Akcji w FPE otrzymuje dwa posiłki, w tym jeden ciepły oraz w zależności od potrzeb i warunków atmosferycznych napoje/wodę.

8. Z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji zwolnione są dzieci korzystające, w ciągu roku szkolnego, z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej.

9. Podstawą do zwolnienia z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji jest przedłożenie w FPE zaświadczenia z macierzystej szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu w ciągu roku szkolnego z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.

10. Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie.

11. W przypadku nieobecności uczestnika zwrot opłat za opiekę oraz posiłki nastąpi do 30 września 2021 r., po spełnieniu następujących warunków:

– do godziny 14.00 dnia poprzedzającego nieobecność, skutecznego zgłoszenia (telefonicznego,  e-mailowego lub osobistego) przez rodzica/opiekuna prawnego, oraz

– do 7 września 2021 r. złożenie w FPE, do której uczęszczało dziecko, wniosku o zwrot płatności za opiekę i wyżywienie w ramach Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” 2021 według wzoru  udostępnionego w systemie zgłoszeń lub FPE.

Niedopełnienie jednego z wyżej wymienionych warunków będzie jednoznaczne z rezygnacją rodzica ze zwrotu opłat.

wnioski o zwrot za opiekę i wyżywienie (2 szt.)

 

12. W dni wolne od pracy zgłoszenia nieobecności uczestnika w FPE, odbywają się wyłącznie za pośrednictwem e-maila, najpóźniej do godziny 14.00 dnia poprzedzającego jego nieobecność.

13. Rodzice/opiekunowie prawni wnoszą opłatę za:

opiekę w wysokości 10 zł dziennie na rachunek

nr 52 1030 1508 0000 0005 5081 1014

Odbiorca wpłat: Szkoła Podstawowa Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi

posiłki w wysokości 10 zł dziennie na rachunek

nr 59 1020 1042 0000 8202 0421 0290 

Odbiorca wpłat: PB Gastro.

W tytule przelewów prosimy wpisywać: “SP42, Lato, Imię i Nazwisko, Turnus”  

(prosimy podać, który tydzień jest opłacany np.  turnus 1-2-3 lub tylko  turnus 1, turnus 2, turnus 3).

(prosimy podać, który tydzień jest opłacany np.  turnus 1-2-3 lub tylko  turnus 1, turnus 2, turnus 3 lub ewentualnie termin od-do jeżeli dziecko korzysta z niecałego turnusu)
W tytule przelewów prosimy wpisywać: “SP42, Lato, Imię i Nazwisko, Turnus”  
(prosimy podać, który tydzień jest opłacany np.  turnus 1-2-3 lub tylko  turnus 1, turnus 2, turnus 3 lub ewentualnie termin od-do jeżeli dziecko korzysta z niecałego turnusu)

14. Wszystkie zajęcia prowadzone w FPE w ramach Akcji są bezpłatne.

15. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wyposażenia uczestnika Akcji, w strój, nakrycie głowy i obuwie stosownie do warunków atmosferycznych i planowanych zajęć oraz maseczkę.

16. Rodzice/opiekunowie prawni będą informowani o przypadkach nieodpowiedniego zachowania uczestnika Akcji, szczególnie o naruszaniu zasad bezpieczeństwa. Nieodpowiednie zachowanie może być powodem wykluczenia uczestnika Akcji z udziału w zajęciach.

17. Za szkody wyrządzone przez uczestnika Akcji odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.

18. O rezygnacji z uczestnictwa w Akcji „Lato w Mieście” 2021 rodzice/opiekunowie prawni kandydata/uczestnika informują kierownika wypoczynku w formie pisemnej, w tym mailowej.

19. Dwudniowa niezgłoszona nieobecność uczestnika w FPE jest rozumiana jako rezygnacja z uczestnictwa w Akcji „Lato w Mieście” 2021.

20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu i regulaminu.

————————————–

1Nie dotyczy uczniów zwolnionych z opłat.


Zapisy od 1 czerwca od  godz.12.00 do 11 czerwca 2021 r.

poprzez system rekrutacyjny na stronie:

www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

Dodatkowe informacje dostępne na:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/lato_i_zima_w_miescie/23067-lato-w-miescie-2021


28 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do Feryjnych Placówek Edukacyjnych Warszawskiej Akcji „Lato w mieście”.

Punkty będą czynne w godz. 7.00-17.00, zapewniają opiekę, ciekawe zajęcia, dwa posiłki (w tym obiad). Z opłat zwolnione są dzieci, które w trakcie roku szkolnego korzystają  z obiadów finansowanych przez OPS lub przez szkołę. 

Szkoła Adres Termin
Szkoła Podstawowa nr 114 ul. Remiszewska 40 28.06-16.07.2021
Szkoła Podstawowa nr 206 ul. Bartnicza 2 28.06-16.07.2021
Szkoła Podstawowa nr 298 ul. Krakusa 2 28.06-16.07.2021
Szkoła Podstawowa nr 380 ul. Krasiczyńska 4/6 28.06-9.07.2021
Szkoła Podstawowa nr 398 ul. Rembrandta 8 28.06-16.07.2021
VIII Ogród Jordanowski ul. Suwalska 13 28.06-16.07.2021

Szkoła Podstawowa nr 42

ul. Balkonowa 4

19.07-6.08.2021

Szkoła Podstawowa nr 377 ul. Trocka 4 19-30.07.2021
Szkoła Podstawowa nr 275 ul. św. Hieronima 2 19-30.07.2021
Szkoła Podstawowa nr 52 ul. Samarytanka 11 a 2-13.08.2021
Szkoła Podstawowa nr 379 ul. Turmoncka 2 2-13.08.2021
Szkoła Podstawowa nr 285 ul. Turmoncka 20 9-27.08.2021
Szkoła Podstawowa nr 28 ul. Gościeradowska 18/20 16-31.08.2021
Szkoła Podstawowa nr 58 ul. Mieszka I 7 16-31.08.2021
Szkoła Podstawowa nr 277 ul. Suwalska 29 16-31.08.2021
Szkoła Podstawowa nr 378 ul. Bartnicza 8 16-31.08.2021

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Miasto st. Warszawa przygotowuje się do Akcji “Lato w Mieście” 2021, jednakże z uwagi na brak zasad organizacji półkolonii oraz wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, związanych między innymi z rygorem sanitarnym w placówkach, wiekiem uczestników, liczebnością grup, nie jesteśmy w stanie rozpocząć rekrutacji. Po otrzymaniu powyższych informacji niezwłocznie rozpoczniemy zapisy.

Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej elektronicznego systemu zgłoszeń zostały zamieszczone informacje dot. palcówek organizujących Warszawską Akcję “Lato w Mieście” 2021 wraz z terminami.

https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl/vacatio-parents/main.action

Font Resize