Duplikaty dokumentów szkolnych


Zasady wydawania duplikatów legitymacji, świadectw szkolnych, karty rowerowej oraz pobierania opłat za te czynności

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. nr 97 z 2010 roku, poz. 624 z późn.zm)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 98 z 1997 r., poz. 602 z późn. zm.).

Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej.
 1. Pierwsza legitymacja szkolna (po przyjęciu do szkoły) wydawana jest nieodpłatnie.
 2. W związku z art.117 oraz art. 234 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) w związku z uchwałą nr XLV/1081/2017 Rady m. st. Warszawy z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m. st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe zmieniającym szkołę sześcioletnią na ośmioletnią, uczniom, u których w legitymacjach szkolnych brakuje miejsca na pieczęć urzędową szkoły potwierdzającą ważność legitymacji po zdaniu nieaktualnej legitymacji wymienia się bezpłatnie na nową.
  W przypadku braku poprzedniej legitymacji wyrobienie nowej  traktowane jest jako wydanie duplikatu, do którego odnoszą się pkt 4 – 10.
 1. Nie pobiera się opłaty za sprostowania w legitymacji szkolnej (zmiana adresu, nazwiska). W przypadku zmiany nazwiska lub adresu należy dostarczyć dokument potwierdzający zmianę danych oraz posiadaną legitymację.
 2. Duplikat wydaje się w przypadku, gdy oryginał ulegnie zgubieniu, zniszczeniu lub kradzieży.
  W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej Rodzic ucznia może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.
 3. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (imię, nazwisko, data urodzenia, pesel).
 4. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9,00 zł.
 5. Termin wykonania duplikatu legitymacji wynosi do 7 dni roboczych.
 6. Duplikat odbiera Rodzic ucznia w sekretariacie szkoły po okazaniu dowodu wpłaty.
 7. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie.
 8. Opłatę za duplikat należy dokonać przelewem bankowym na rachunek:
  52 1030 1508 0000 0005 5081 1014
  Szkoła Podstawowa Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.I. Gałczyńskiego
  ul. Balkonowa 4, 03-329 Warszawa
  Tytułem: Duplikat legitymacji (imię, nazwisko, klasa)
Druk wniosku

Zasady wydawania duplikatów świadectw ukończenia szkoły.
 1. W przypadku utraty oryginału świadectwa rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa ukończenia klasy / szkoły, z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.
 2. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej  kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu,  tj. 26,00 zł.
 3. Do wniosku  należy dołączyć dowód dokonanej wpłaty.
 4. Termin wykonania duplikatu świadectwa – do 14 dni.
 5. Opłatę za duplikat należy dokonać przelewem bankowym na rachunek:

52 1030 1508 0000 0005 5081 1014
Szkoła Podstawowa Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.I. Gałczyńskiego
ul.Balkonowa 4, 03-329 Warszawa
Tytułem: Duplikat świadectwa (imię, nazwisko, klasa)

Druk wniosku

 Zasady wydawania duplikatów karty rowerowej.
 1. W przypadku utraty oryginału karty rowerowej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o wydanie duplikatu karty  rowerowej, z podaniem przyczyny ubiegania się  o duplikat.
 2. Do wniosku należy dołączyć aktualne zdjęcie (wymiary: 4,5 x 3,5 cm) wraz z danymi: nazwisko i imię (imiona), data urodzenia, adres zamieszkania.
 3. Za wydanie duplikatu karty rowerowej opłaty nie pobiera się.
 4. Termin wykonania duplikatu karty rowerowej – do 7 dni.
Druk wniosku

Font Resize