Wolontariat


SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU w Szkole Podstawowej
Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi K.I. Gałczyńskiego w Warszawie
ZAPRASZA WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO DZIAŁANIA NA RZECZ INNYCH W SZKOLE I POZA NIĄ

 Magdalena Skiba

Kilka słów o Wolontariacie

Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna. Szkolny Klub Wolontariusza jest inicjatywą skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.

Szkolne Koło Wolontariatu jest wspólnotą otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym.

Cel

Celem Szkolnego Koła Wolontariatu jest zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu. Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości
i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności. Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego. Szkolne Koło Wolontariatu stwarza przestrzeń dla takiej służby poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy.

Wolontariusze

Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.
Członkiem Koła może być młodzież szkolna, respektująca zasady Koła, po uprzednim przedstawieniu opiekunom Koła pisemnej zgody rodziców na działalność wolontariacką.
Działalność Koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
Członkowie Koła mogą podejmować pracę w wymiarze, który nie utrudni im nauki.
Członek Koła kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy.
Każdy członek Koła systematycznie wpisuje do „Karty aktywności” wykonane prace oraz spostrzeżenia i opinie.
Członek Koła systematycznie uczestniczy w pracy Koła, a także w spotkaniach.
Każdy członek Koła stara się aktywnie włączyć w działalność Koła, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.
Każdy członek Koła swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu oraz być przykładem dla innych.

Obszary działania SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary:

a) ŚRODOWISKO SZKOLNE
– Organizowanie gier i zabaw w świetlicy szkolnej – „Starszy kolega, koleżanka”.
– Działania na rzecz społeczności szkolnej, współpraca z Samorządem Uczniowskim.
– Praca w bibliotece szkolnej.

b) ŚRODOWISKO POZASZKOLNE
– Kontynuowanie programu „Adopcja serca”.
– Współpraca ze schroniskiem dla zwierząt.
– Utrzymywanie przyjaznych kontaktów ze środowiskiem lokalnym.
– Akcje charytatywne wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne.

Prawa wolontariusza

– Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
– Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.
– Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora.
– Wolontariusz nie powinien wykonywać prac objętych polityką etatową, czyli zastępować pracownika.
– Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonanej pracy.
– Wolontariusz ma prawo być poinformowany o trudnościach, kosztach przejazdu związanych z wykonywaną pracą.
– Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy w Szkolnym Kole Wolontariatu uprze­dzając odpowiednio wcześniej opiekuna koła.

Obowiązki wolontariusza

– Niepełnoletni członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu muszą przedstawić pisemną zgo­dę rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie.
– Wolontariusz ma obowiązek prowadzenia Karty Aktywności.
– Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach Szkolnego Koła Wolontariatu .
– Wolontariusz ma obowiązek respektować regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu.


Szkolne Koło Wolontariatu 2018/2019

Sandra z 8c, Sofia z 8c, Marysia z 8b, Majka z 8c,
Kacper z 7a, Marysia z 7c, Gabrysia z 8d, Julka z 8c,
Weronika z 7c, Oliwia z 8c, Karolina z 8c, Wiktoria z 8c,
Natalia z 8c, Oliwia z 8c, Kalina z 7a, Oliwia z 5c,
Adrian z 7b, Dorota z 6c, Kasia z 3a, Sandra z 8d,
Patrycja z 8d, Maja z 8d, Kinga z 5a, Oliwia z 7b


Kodeks etyczny wolontariusza

Być pewnym – Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.
Być przekonanym – Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.
Być lojalnym – Zgłaszaj sugestie, szanuj innych.
Przestrzegać zasad – Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.
Mówić otwarcie – Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz.
Chętnie uczyć się – Rozszerzaj swoją wiedzę.
Stale się rozwijać – Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.
Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą – Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.
Być osobą, na której można polegać – Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgo­dziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.
Działać w zespole – Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.


Akcja POLA NADZIEI 2019

POLA NADZIEI


Akcja POLA NADZIEI 2018

Pola nadzieji

“Pola Nadziei” to program pomagający nieuleczalnie chorym na raka.

Program ten pomaga pozyskiwać środki finansowe potrzebne dla bieżącego funkcjonowania Ośrodka Hospicjum Domowego, szkoli wolontariuszy, zachęca młodzież do praktycznego zaangażowania w pomoc dla ludzi cierpiących.

W ramach akcji Pola Nadziei podejmowana jest współpraca ze szkołami i przedszkolami (m. in. sadzenie Pół Nadziei, prelekcje, udział w konkursach dla szkół).

Symbolem akcji jest żonkil. W czasach starożytnych był symbolem nadziei na nowe życie – odrodzenie. W tradycji chrześcijańskiej symbolizuje triumf poświęcenia nad egoizmem, miłości nad śmiercią.

W NASZEJ SZKOLE ZBIÓRKA ODBYŁA SIĘ
W DNIU 4 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
WOLONTARIUSZE ZEBRALI 420 ZŁOTYCH.

DZIĘKUJEMY ZA OFIARNOŚĆ
Wolontariusze Szkolnego Koła Wolontariatu


Dom Wsparcia dla Powstańców Warszawskich


 

Font Resize