Regulacje prawne

Regulamin usługi Office 365 świadczonej drogą elektroniczną przez Szkołę Podstawową Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. I. Gałczyńskiego

Regulamin usługi Office 365


Regulamin pracy zdalnej – lekcji i konsultacji online obowiązujący uczniów Szkoły Podstawowej Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. I. Gałczyńskiego w Warszawie

Akty prawne

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000374

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000410

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000493

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000492

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000530

Informacja o sposobie i trybie realizowania zadań naszej szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

Par. 2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493) określa, iż:
Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności:
1) z wykorzystaniem:
a) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl,
b) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
c) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
d) innych niż wymienione w lit. a-c materiałów wskazanych przez nauczyciela;
2) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;
3) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem;
4) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, edukacją wczesnoszkolną, wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W związku z powyższym poniżej przedstawiam informacje o sposobie i trybie realizowania zadań naszej szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania tj. 25.03. – 10.04.2020 roku:
1.Plan lekcji nie ulega zmianie.
2.Zadania dla Uczniów będą w dalszym ciągu przesyłane poprzez dziennik elektroniczny Librus Synergia zgodnie z planem lekcji w danym dniu.
3.Każdy Nauczyciel będzie dostępny przez Office 365 w aplikacji Teams (online) w godzinach swoich lekcji. W przypadku napotkanych trudności w realizacji materiału, czy też potrzeby dodatkowego wyjaśnienia będzie służył swoją pomocą.

Jednocześnie informuję Państwa, że zgodnie z w/w Rozporządzeniem Nauczyciele będą realizowali zakres treści nauczania wynikający z Podstawy Programowej, uwzględniając w szczególności:
a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

Podkreślam również fakt, iż począwszy od 25 marca każdy Nauczyciel ma obowiązek monitorować postępy Uczniów oraz weryfikować ich wiedzę i umiejętności, co daje podstawę do oceny pracy Ucznia.

Jeszcze raz zachęcam Państwa, a w szczególności Uczniów do korzystania z programu Office 365 ze zwróceniem szczególnej uwagi na aplikację Teams, którą można pobrać również na telefon.
Szczegółowe zasady współpracy ustalą poszczególni Nauczyciele Państwa Dzieci i prześlą je w najbliższym czasie.


Font Resize