Lato w mieście

Opłaty za opiekę i wyżywienie

Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w Feryjnych Punktach Edukacyjnych.

Opłata wynosi 10 zł dziennie za dwa posiłki (w tym jeden ciepły) oraz 10 zł dziennie za opiekę.

Uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego korzystają ze zwolnienia z opłat za obiady na mocy decyzji OPS lub dyrektora szkoły, są zwolnieni z opłat za opiekę oraz wyżywienie również podczas wakacji

Potwierdzeniem zapisu dziecka do Warszawskiej Akcji „Lato w mieście” w placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane, jest wniesienie opłaty za opiekę oraz wyżywienie w terminie określonym w harmonogramie.
  • Numer konta, na który należy dokonać opłaty za wyżywienie :
    59 1020 1042 0000 8202 0421 0290
  • Numer konta, na który należy dokonać opłaty za opiekę (jeśli płatność przyjmowana jest w formie przelewu) :
    52 1030 1508 0000 0005 5081 1014

W tytule przelewu należy podać: Lato w mieście SP 42, imię i nazwisko dziecka, klasa, turnus.


Odwoływanie posiłków
Zgłoszenie nieobecności dziecka do godziny 14.00 dnia poprzedzającego nieobecność (telefonicznie: 22 811 58 43 , e-mailowo: sp42@edu.um.warszawa.pl lub osobiście w sekretariacie szkoły) przez rodzica/opiekuna prawnego.
W dni wolne od pracy zgłoszenia nieobecności uczestnika w FPE, odbywają się wyłącznie za pośrednictwem e-maila sp42@edu.um.warszawa.pl , najpóźniej do godziny 14.00 dnia poprzedzającego jego nieobecność.
W przypadku nieobecności uczestnika zwrot opłat za opiekę oraz posiłki nastąpi do 30 września 2020 r., po spełnieniu następujących warunków:
  • do godziny 14.00 dnia poprzedzającego nieobecność, skutecznego zgłoszenia (telefonicznego, e-mailowego lub osobistego) przez rodzica/opiekuna prawnego,
  • do 7 września 2020 r. złożenie w FPE, do której uczęszczało dziecko, wniosku o zwrot płatności za opiekę i wyżywienie w ramach Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” 2020 według wzoru– udostępnionego w systemie zgłoszeń lub FPE.

Od poniedziałku, 8 czerwca, ruszają zapisy na Warszawską Akcję „Lato w Mieście”. W okresie wakacji warszawscy uczniowie oraz dzieci mieszkające w stolicy będą mieli zapewnioną opiekę oraz zajęcia dostosowane do obecnie panującej sytuacji epidemicznej.

– Ze względu na epidemię i obowiązujące ograniczenia będzie to edycja inna od pozostałych. Zapewnimy jednak maksimum bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom. To nasz absolutny priorytet. Przygotowania trwały przez cały czas, ale bardzo długo czekaliśmy na informacje czy będzie można zorganizować półkolonie i na szczegółowe wytyczne sanitarne – mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Podczas 9 jednotygodniowych turnusów w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych (szkoły które prowadzą turnusy w ramach akcji „Lato w mieście”) na dzieci czeka w tym roku ponad 35 tysięcy wolnych miejsc. Ze względu na wytyczne sanitarne grupy będą liczyły tylko 12-14 uczestników.

Jak się zapisać?

Zapisy na „Lato w Mieście” 2020 rozpoczną się 8 czerwca i potrwają do 14 czerwca.

Zapisywać się można pod adresem:
www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

Rodzice dzieci rejestrują się w systemie za pomocą numeru PESEL dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów wakacyjnych, należy wskazać preferowane szkoły (od najbardziej do najmniej preferowanej). Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy z 9 jednotygodniowych turnusów, który trwa od poniedziałku do piątku.

Listy zakwalifikowanych dzieci zostaną opublikowane 16 czerwca o godzinie 13.00.

Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Od 16 czerwca od godz. 14.00 do 19 czerwca do godz. 16.00 należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami (do pobrania z systemu) w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje organizator wypoczynku.

Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej należy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów, które dostępne są m.in. na stronie Biura Edukacji.

Feryjne Placówki Edukacyjne

Podobnie jak w minionych latach FPE będą działać przez pięć dni w tygodniu w godzinach od 7.00-8.00 do 16.00-17.00, zapewniając opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającym w Warszawie.

Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny. Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w Feryjnych Punktach Edukacyjnych. Opłata wynosi 10 zł dziennie za dwa posiłki (w tym jeden ciepły) oraz 10 zł dziennie za opiekę. Uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego korzystają ze zwolnienia z opłat za obiady na mocy decyzji OPS lub dyrektora szkoły, są zwolnieni z opłat za opiekę oraz wyżywienie również podczas wakacji.

Zasady opieki nad dziećmi podczas wakacji

Feryjne Placówki Edukacyjne będą organizowane m.in. zgodnie z  wytycznymi GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku. Wprowadza się ograniczenie do 12-14 uczniów w grupie.

Do placówek nie mogą przychodzić dzieci, jeśli w ich domu jest osoba chora lub przebywająca na kwarantannie. Dzieci nie zostaną przyjęte, jeśli mają podwyższoną temperaturę ciała (powyżej 37,5°C) lub pracownik zaobserwuje u nich katar, kaszel lub kichanie. Uczestników przyprowadzają i odprowadzają tylko osoby zdrowe. Przed rozpoczęciem każdego turnusu rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wypełnienia ankiety epidemiologicznej oraz wyrażenia zgody na pomiar temperatury ciała dziecka.

Program wypoczynku będzie realizowany na terenie placówki lub w jej najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi.Regulamin Feryjnej Placówki Edukacyjnej (FPE) w Szkole Podstawowej Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. I. Gałczyńskiego w Warszawie    

1. W FPE obowiązuje reżim sanitarny zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego.
2. Rekrutacja uczniów warszawskich szkół oraz uczniów mających stałe miejsce zamieszkania w Warszawie do Akcji „Lato w Mieście” 2020 prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń.
3. Warunki uczestniczenia ucznia w Akcji:
· posiadanie legitymacji szkolnej z warszawskiej szkoły lub stałe miejsce zamieszkania w Warszawie,
· złożenie prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika wraz z potwierdzeniami opłat za opiekę i posiłki1
· przestrzeganie regulaminu FPE oraz procedur obowiązujących w FPE związanych z zagrożeniem zakażenia koronawirusem (SARS-Cov-2)
4. FPE pracuje w modułach tygodniowych, zapisy uczestników do Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” 2020 dokonywane są na co najmniej jeden tydzień roboczy (5 dni oprócz dni świątecznych) za wyjątkiem:
· pierwszego i trzeciego tygodnia ferii letnich, który będzie trwał 4 dni tj. od 30 czerwca do 3 lipca 2020 r i 14 lipca do 17 lipca 2020 r.
· ostatniego tygodnia ferii letnich, który może trwać 6 dni, tj. od 24 do 31 sierpnia.
5. FPE funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00.
6. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do placówki najpóźniej do godz. 8.30 i odbioru w godzinach pracy FPE. Nieprzestrzeganie godzin odbioru jest traktowane jako nieprzestrzeganie regulaminu i może skutkować wykreśleniem dziecka z listy uczestników Akcji.
7. Uczestnik Akcji w FPE otrzymuje dwa posiłki, w tym jeden ciepły oraz w zależności od potrzeb i warunków atmosferycznych napoje/wodę.
8. Z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji zwolnione są dzieci korzystające, w ciągu roku szkolnego, z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej.
9. Podstawą do zwolnienia z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji jest przedłożenie w FPE zaświadczenia z macierzystej szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu w ciągu roku szkolnego z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.
10. Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie.
11. W przypadku nieobecności uczestnika zwrot opłat za opiekę oraz posiłki nastąpi do 30 września 2020 r., po spełnieniu następujących warunków:
· do godziny 14.00 dnia poprzedzającego nieobecność, skutecznego zgłoszenia (telefonicznego, e-mailowego lub osobistego) przez rodzica/opiekuna prawnego, oraz
· do 7 września 2020 r. złożenie w FPE, do której uczęszczało dziecko, wniosku o zwrot płatności za opiekę i wyżywienie w ramach Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” 2020 według wzoru- udostępnionego w systemie zgłoszeń lub FPE.
Niedopełnienie jednego z wyżej wymienionych warunków będzie jednoznaczne z rezygnacją rodzica ze zwrotu opłat.
12. W dni wolne od pracy zgłoszenia nieobecności uczestnika w FPE, odbywają się wyłącznie za pośrednictwem e-maila, najpóźniej do godziny 14.00 dnia poprzedzającego jego nieobecność.
13. Rodzice/opiekunowie prawni wnoszą opłatę za:
· opiekę w wysokości 10 zł dziennie na rachunek nr 52 1030 1508 0000 0005 5081 1014
· posiłki w wysokości 10 zł dziennie na rachunek nr 59 1020 1042 0000 8202 0421 0290
14. Wszystkie zajęcia prowadzone w FPE w ramach Akcji są bezpłatne.
15. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wyposażenia uczestnika Akcji, w strój, nakrycie głowy i obuwie, stosownie do warunków atmosferycznych i planowanych zajęć oraz maseczkę i rękawiczki jedno lub wielorazowego użytku.
16. Rodzice/opiekunowie prawni będą informowani o przypadkach nieodpowiedniego zachowania uczestnika Akcji, szczególnie o naruszaniu zasad bezpieczeństwa. Nieodpowiednie zachowanie może być powodem wykluczenia uczestnika Akcji z udziału w zajęciach.
17. Za szkody wyrządzone przez uczestnika Akcji odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.
18. O rezygnacji z uczestnictwa w Akcji „Lato w Mieście” 2020 rodzice/opiekunowie prawni kandydata/uczestnika informują kierownika wypoczynku w formie pisemnej, w tym mailowej.
19. Dwudniowa niezgłoszona nieobecność uczestnika w FPE jest rozumiana jako rezygnacja z uczestnictwa w Akcji „Lato w Mieście” 2020.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu i regulaminu.


 

Font Resize