Terapeuci pedagogiczni


Grochowska Beata
Olszewska Bogumiła


 Godziny pracy

Plan dyżurów Grochowska Beata Olszewska Bogumiła
Poniedziałek 8.00 - 14.30  8.45 - 14.35 
Wtorek 8.00 - 13.40  8.00 - 13.40 
Środa 11.55 - 15.45  9.55 - 14.45 
Czwartek 8.45 - 15.45  8.00 - 14.45 
Piątek 8.00 - 11.45  8.55 - 12.40 

Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

 1. prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;
 2. rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły;
 3. prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 4. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;
 5. wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:
  a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
  b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach szkołach i placówkach (Dz.U. 2013 poz. 532).


 Wskazówki dla Rodziców
„Jak pracować z dzieckiem dyslektycznym w domu?”

 • Pracować systematycznie i cierpliwie.
 • Pomagać dziecku w odrabianiu lekcji, tłumaczyć niezrozumiałe zadania, kontrolować zeszyty.
 • Nie przemęczać dziecka – praca powinna być podzielona na krótkie etapy.
 • Dobierać ćwiczenia tak, aby były urozmaicone i atrakcyjne dla dziecka.
 • Podkreślać mocne strony dziecka.
 • Zachęcać dziecko do działania, nigdy nie krytykować. Utrwalać w dziecku przekonanie „że może”, „że potrafi”, „że da radę”.
 • Chwalić za drobne sukcesy. Podkreślać włożony wkład pracy w wykonanie zadania. Dostrzegać i doceniać wszelkie przejawy wysiłku dziecka, a nie tylko same efekty.
 • Stosować przemyślane nagrody i konsekwencje.
 • Nie porównywać wyników pracy dziecka z wynikami innych dzieci.

Jeżeli dziecko ma trudności w czytaniu:

 • Wybierać teksty dostosowane do aktualnych możliwości dziecka.
 • Uatrakcyjniać ćwiczenia związane z czytaniem (teksty powinny zawierać treści interesujące dziecko).
 • Zachęcać dziecko do czytania – czytać wspólnie z dzieckiem (naprzemiennie, z podziałem na role).
 • Czytać codziennie – dziecko powinno czytać głośno 10-15 minut.
 • Nie pospieszać czytania – podczas czytania nie jest ważna ilość przeczytanego tekstu, ale jego jakość.
 • Ćwiczyć czytanie tylko wtedy, kiedy dziecko jest w dobrej kondycji – nie jest zmęczone, rozkojarzone.
 • Zachęcać dziecko do śledzenia czytanej treści poprzez używanie nakładki do czytania.
 • Rozmawiać o tym co przeczytaliście, zadawać pytania do przeczytanego tekstu, co sprawdza poziom zrozumienia tekstu.
 • Próby czytania łączyć z pisaniem.

Jeżeli dziecko ma trudności w pisaniu:

 • Organizować ciekawe i różnorodne ćwiczenia w pisaniu będące dla dziecka zabawą (np. krzyżówki, rebusy literowo-obrazkowe, teksty z lukami literowymi, sylabowymi, wyrazowymi).
 • Codziennie zachęcać dziecko do starannego pisania, by ułatwić mu wzrokowe zapamiętywanie wyrazów np. z trudnościami ortograficznymi.
 • Pozwalać na pisanie ołówkiem/ścieralnym długopisem – ułatwia to poprawę błędów.
 • Zachęcać do prowadzenia zeszytu z trudnymi ortograficznie wyrazami, w których za pomocą różnych skojarzeń, związków wyrazowych lub narysowanych rysunków dziecko będzie utrwalało te wyrazy.
 • Układać rymowanki, wierszyki, rysować mapy ortograficzne ułatwiające zapamiętywanie trudnych wyrazów.
 • Wdrażać dziecko do samokontroli – nauczyć dziecko, że w przypadku braku pewności co do pisowni danego wyrazu, należy poszukać go w słowniku ortograficznym lub zastanowić się nad zasadą ortograficzną.

BIBLIOGRAFIA:

 • „O dysleksji czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu – odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli.” M. Bogdanowicz
 • „Przezwyciężanie trudności w czytaniu i pisaniu. Terapia pedagogiczna.” H. Pętlewska
 • „Jak pomóc dzieciom dyslektycznym? Poradnik dla nauczycieli i rodzicow.” Rentflejsz-Kuczyk