Duplikaty dokumentów szkolnych


Zasady wydawania duplikatów legitymacji, świadectw szkolnych, karty rowerowej oraz pobierania opłat za te czynności

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. nr 97 z 2010 roku, poz. 624 z późn.zm)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 98 z 1997 r., poz. 602 z późn. zm.).

Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej.

 1. Pierwsza legitymacja szkolna (po przyjęciu do szkoły) wydawana jest nieodpłatnie.
  Nie pobiera się opłaty za sprostowania w legitymacji szkolnej (zmiana adresu, nazwiska). W przypadku zmiany nazwiska lub adresu należy dostarczyć dokument potwierdzający zmianę danych oraz posiadaną legitymację.
 2. Duplikat wydaje się w przypadku, gdy oryginał ulegnie zgubieniu, zniszczeniu lub kradzieży.

W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej Rodzic ucznia może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.

Druk wniosku do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły.

 1. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (imię, nazwisko, data urodzenia, pesel, adres zamieszkania).
 2. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9,00 zł.
 3. Termin wykonania duplikatu legitymacji wynosi do 7 dni roboczych.
 4. Duplikat odbiera Rodzic ucznia w sekretariacie szkoły po okazaniu dowodu wpłaty.
 5. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie.
 6. Opłatę za duplikat należy dokonać przelewem bankowym na rachunek:

 52 1030 1508 0000 0005 5081 1014
Szkoła Podstawowa Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.I. Gałczyńskiego
ul. Balkonowa 4, 03-329 Warszawa
Tytułem: Duplikat legitymacji (imię, nazwisko, klasa)


Zasady wydawania duplikatów świadectw ukończenia szkoły.

 1. W przypadku utraty oryginału świadectwa rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa ukończenia klasy / szkoły, z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.

Druk wniosku do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły.

 1. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej  kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu,  tj. 26,00 zł.
 2. Do wniosku  należy dołączyć dowód dokonanej wpłaty.
 3. Termin wykonania duplikatu świadectwa - do 14 dni.
 4. Opłatę za duplikat należy dokonać przelewem bankowym na rachunek:

 52 1030 1508 0000 0005 5081 1014
Szkoła Podstawowa Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.I. Gałczyńskiego
ul.Balkonowa 4, 03-329 Warszawa
Tytułem: Duplikat świadectwa (imię, nazwisko, klasa)


 Zasady wydawania duplikatów karty rowerowej.

 1. W przypadku utraty oryginału karty rowerowej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o wydanie duplikatu karty  rowerowej, z podaniem przyczyny ubiegania się  o duplikat.

Druk wniosku do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły.

 1. Do wniosku należy dołączyć aktualne zdjęcie (wymiary: 4,5 x 3,5 cm) wraz z danymi: nazwisko i imię (imiona), data urodzenia, adres zamieszkania.
 2. Za wydanie duplikatu karty rowerowej opłaty nie pobiera się.
 3. Termin wykonania duplikatu karty rowerowej - do 7 dni.