SP 42 w Wawszawie
elektroniczny dziennik BIP Targówek MKO

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2015-2016

15 stycznia br. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji
do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania.


Przyjęte przez Radę kryteria to:

 1. dziecko pięcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania – 130 pkt;
 2. dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 64 pkt;
 3. dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą - kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 32 pkt;
 4. dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny mieszkają/a w m.st. Warszawie i rozliczają/-a podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy – 24 pkt;
 5. dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie – 8 pkt;
 6. dochód na osobę w rodzinie dziecka – od 0 do 1 pkt, przy czym:
  • w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456, z późn. zm.) - 1 pkt;
  • w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka.

W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola specjalizującego się w żywieniu dzieci wymagających

stosowania indywidualnej diety, zgodnie z zaleceniami lekarza zamiast kryterium:

 • dziecko, z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny;

stosuje się kryterium:

 • dziecko, u którego stwierdzono alergię pokarmową o szerokim zakresie eliminacyjnym produktów spożywczych (bez uwzględniania nietolerancji samej laktozy) lub chorobę wymagającą stosowania indywidualnej diety zgodnie
  z zaleceniami lekarza – 64 pkt.

Przyjęte kryteria nie są nowymi kryteriami, obowiązywały one  już  w ubiegłych latach. Nowym kryterium

wprowadzonym przez Radę m.st. Warszawy jest kryterium dochodu na osobę w rodzinie dziecka. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o systemie oświaty organ prowadzący może zastosować kryterium dochodu na osobą w rodzinie kandydata. Spełnianie tego kryterium potwierdzane jest oświadczeniem rodzica kandydata.  Rodzice, którzy nie zechcą skorzystać z tego kryterium, nie muszą składać oświadczenia o wysokości dochodu na osobę w rodzinie.

 

Rada m.st. Warszawy ustaliła, że kryterium dochodu będzie najmniej punktowanym kryterium, jednak

istotnym w sytuacji, gdy grupa kandydatów ubiegających się o przyjęcie do danego przedszkola uzyska tyle samo punktów za pozostałe kryteria. Kryteria rekrutacyjne powinny w sposób jednoznaczny określić kolejność przyjęć dzieci.

 

Należy również pamiętać, że kryteria ustalone przez Radę m.st. Warszawy brane są pod uwagę na drugim

etapie postępowania rekrutacyjnego. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone w ustawie o systemie oświaty, tj.:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych rozpocznie się marcu br. i będzie prowadzona

z wykorzystaniem systemu informatycznego.

 

Informacja o terminach, zasadach i kryteriach rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych

zostanie opublikowana  na stronie internetowej Biura Edukacji w lutym 2015 r. 


Wykład organizowany w ramach Wszechnicy Edukacyjnej Targówek pt. "Dlaczego dzieci nie potrafią uczyć się matematyki. Przyczyny i działania naprawcze"

 

Serdecznie zapraszamy na wykład organizowany w ramach Wszechnicy Edukacyjnej Targówek pt.

"Dlaczego dzieci nie potrafią uczyć sie matematyki. Przyczyny i działania naprawcze” w dniu 9 lutego 2015 r. o godz. 17:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Targówek. Wykład poprowadzi Pani Edyta Gruszczyk - Kolczyńska - profesor zwyczajny, doktor habilitowany, wykładowca Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, członek senatu Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi. Autorka podręczników, książek, artykułów i skryptów akademickich m.in. pionierskiej i wielokrotnie wznawianej książki „Dziecko ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki”.

 

Jest autorką wielu publikacji poświęconych niepowodzeniom szkolnym dzieci oraz skutecznych narzędzi

diagnozowania dzieci z poważnymi zaburzeniami rozwojowymi. Od wielu lat wprowadza swój autorski program wspomagania rozwoju dzieci i ich uzdolnień matematycznych w przedszkolach eksperymentalnych na terenie całej Polski.         

                 

"Zima w mieście" 19 - 30 stycznia 2015r.


Zapraszamy uczniów klas I - VI szkół podstawowych do punktów

programu „Zima w mieście”.

Punkty będą czynne w godz. 7.00 - 17.00, zapewniają opiekę, ciekawe

zajęcia, dwa posiłki (w tym obiad).

Koszt wyżywienia w wysokości 7 zł. pokrywają rodzice. Z opłat za

wyżywienie zwolnione są dzieci, które w trakcie roku szkolnego korzystają z obiadów finansowanych przez OPS lub przez szkołę.

Pozostałe świadczenia są bezpłatne.

 

Program „Zima w mieście” będzie zorganizowany w następujących szkołach:

 • Szkoła Podstawowa nr 42, ul. Balkonowa 4
 • Szkoła Podstawowa nr 52, ul. Samarytanka 11a
 • Szkoła Podstawowa nr 58, ul. Mieszka I nr 7
 • Szkoła Podstawowa nr 84, ul. Radzymińska 227
 • Szkoła Podstawowa nr 114, ul. Remiszewska 40
 • Szkoła Podstawowa nr 275, ul. św. Hieronima 2
 • Szkoła Podstawowa nr 285, ul. Turmoncka 20
 • Szkoła Podstawowa nr 298, ul. Krakusa 2
 • VIII Ogród Jordanowski, ul. Suwalska 13

Karty uczestnika można odebrać w sekretariacie szkoły prowadzącej placówkę „Zimy”.

Zapisy w sekretariatach szkół od 15 grudnia 2014 r.


                                                              Serdecznie zapraszamy !


Program dla rodzin wielodzietnych

 

Informujemy Państwa, że 16 czerwca weszła w życie uchwała nr 85 Rady Ministrów w sprawie

ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia    

27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.


Więcej informacji na stronie


Komitet Ochrony Praw Dziecka


Zaproszenie dla matek dzieci krzywdzonych do udziału w grupie wsparciowo - terapeutycznej, a ich dzieci

do udziału w indywidualnym treningu kontroli agresji. Spotkania grupy będą prowadzone przez 8 miesięcy, w każdą środę w godzinach 18.00 - 20.00 w okresie od 5 listopada 2014r. do 24 czerwca 2015r.

Więcej informacji >>> pobierz


Jesteśmy mistrzami Dzielnicy w programie " Od zabawy do sportu"

 

Finał programu „Od zabawy do sportu” odbył się 12.11.2014r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej

nr 42 przy ul. Balkonowej 4 .


W zawodach wzięło udział 10 szkół podstawowych. Reprezentacje wystawiły po 12 uczniów startujących

oraz po 3 uczniów rezerwowych. Dla uczestników przygotowano sześć konkurencji. Podczas gier i zabaw ruchowych liczyła się nie tylko szybkość ale i precyzja ich wykonania, a sędziowie skrupulatnie liczyli punkty.


Klasyfikacja końcowa:

I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 42 im. K. I. Gałczyńskiego
II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 52 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego
III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego.


Szkoła Podstawowa nr 42 im. K. I. Gałczyńskiego będzie reprezentować Dzielnicę Targówek na dalszych

rozgrywkach warszawskich, które odbędą się 26 listopada 2014 r. na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Wola - na Hali Sportowej "KOŁO" przy ul. Obozowej 60.


Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom i nauczycielom!


Galeria >>> zobacz


Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych dla uczniów klas I – VI w roku szkolnym 2014/2015


Informacja >>> pobierz


Koła zainteresowań


Pełna oferta kół zainteresowań jest umieszczona w zakładce koła zainteresowań

Wszawica

Szanowni Państwo,
    W związku z powracającym co roku problemem wszawicy w warszawskich szkołach i przedszkolach, koniecznym wydaje się podjęcie wszelkich możliwych działań mających na celu ograniczenie skali zjawiska. Skuteczność działań profilaktycznych w tym zakresie uwarunkowana jest ścisłą współpracą pomiędzy rodzicami, dyrekcją placówki i nauczycielami.
        Prosimy o zapoznanie się z ulotką przygotowaną przez Biuro Edukacji współnie z Biurem Polityki Zdrowo-
tnej: To nie wstyd mieć wszy - wstyd nic z nimi nie zrobić ..." >>> pobierz

Ubezpieczenia dzieci


Warunki ubezpieczenia dzieci >>> pobierz

 

        Osoba odpowiedzialna w szkole - wicedyrektor p. Aneta Lipska