SP 42 w Wawszawie
logo nuadu elektroniczny dziennik BIP Targówek MKO logo biura edukacji w Warszawie

...............................................................................................................................................

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych


Szanowni Państwo,

zgodnie z §5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, ustala następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017:


31 października 2016r. (poniedziałek)


2 maja 2017r. (wtorek)


12 maja 2017r. (piątek) – Święto Patrona Szkoły


16 czerwca 2017r. (piątek)


Jednocześnie informujemy, iż w wyżej wymienionych dniach zorganizowane będą zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w świetlicy szkolnej w godzinach 7.00-17.30.

...............................................................................................................................................

 

 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 1 wraz z Rodzicami


na uroczystość Pasowania na Świetliczaka, która odbędzie się


w czwartek 27.10.2016 r. o godzinie 15.50 na patio.

 

Kierownik świetlicy

Joanna Krawczyk

wraz z Wychowawcami świetlicy

...............................................................................................................................................

 

Święto Dyni

 

...............................................................................................................................................


„Największe oczy ma strach”


...............................................................................................................................................


Projekt "LSW - dobry start, wspólna przyszłość"opis projektu


rekrutacja

...............................................................................................................................................


Projekt "SOS Rodzina"opis projektu

 

menu projektowe dla uczestnika

...............................................................................................................................................


 

...............................................................................................................................................


Szanowni Rodzice,


zapraszamy do zapoznania się z następującymi ulotkami przygotowanymi przez Fundację Dzieci Niczyje:

 

 • Apel Twojego Dziecka >>> zobacz ulotkę
 • 10 porad dla Rodziców dotyczących bezpiecznego korzystania z internetu przez dzieci >>> zobacz ulotkę
 • 10 kroków ku temu, by stać się lepszym Rodzicem >>> zobacz ulotkę

Zachęcamy, bo WARTO

...............................................................................................................................................


Program Empiku „Przecinek i Kropka”

 

Głosuj na naszą Bibliotekę


Więcej informacji >>> zobacz

...............................................................................................................................................


Wszawica


Szanowni Państwo,


W związku z powracającym co roku problemem wszawicy w warszawskich szkołach i przedszkolach, koniecznym wydaje się podjęcie wszelkich możliwych działań mających na celu ograniczenie skali zjawiska. Skuteczność działań profilaktycznych w tym zakresie uwarunkowana jest ścisłą współpracą pomiędzy rodzicami, dyrekcją placówki i nauczycielami.


Prosimy o zapoznanie się z ulotką przygotowaną przez Biuro Edukacji wspólnie z Biurem Polityki Zdrowotnej: " To nie wstyd mieć wszy - wstyd nic z nimi nie zrobić ..."  >>> pobierz


Ważne informacje Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia Departamentu Matki i Dziecka >>> zobacz

...............................................................................................................................................

Stypendia, zasiłki, wyprawka szkolna


 

STYPENDIUM „POSIŁEK DLA UCZNIA”

 

Stypendium „Posiłek dla ucznia”, zwane dalej „stypendium”, może zostać przyznane uczniowi pochodzącemu z rodziny znajdującej się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej bądź w uzasadnionych przypadkach losowych, w sytuacji gdy nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania posiłków spożywanych podczas jego pobytu w szkole ze środków pomocy społecznej.


Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić:

1) rodzic ucznia;

2) pełnoletni uczeń;

3) nauczyciel zatrudniony w szkole;

4) inna pełnoletnia osoba dysponująca wiedzą o trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia lub zdarzeniu losowym uzasadniającym przyznanie stypendium.

 

Wnioski do pobrania u pedagoga szkolnego, w gab. 39b.

Termin złożenia wniosku do pedagoga szkolnego – 12 września (dotyczy zwolnień na okres do 31 grudnia 2016 r).

Wnioski na okres 1 stycznia 2017 – koniec zajęć edukacyjnych w r. szk. 2016/2017 należy złożyć do dnia 5 grudnia 2016 r.


WYPRAWKA SZKOLNA  2016/2017


Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1045) pomocą mogą zostać objęci (bez względu na sytuację materialną i życiową) uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, pobierający naukę w szkołach dla dzieci i młodzieży w klasach VI szkoły podstawowej.

Wnioski do pobrania od 1 września w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/10812-wyprawka-szkolna-w-roku-szkolnym-20162017. Wypełnione wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w szkole w terminie do dnia 9 września 2016 r. do godz.11.00 w gab. 39b (1 piętro).

 


ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

W ROKU SZKOLNYM 2016/ 2017


Stypendium szkolne może otrzymać uczeń klasy I – VI znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514 zł netto.

Wzory wniosków dotyczące stypendiów szkolnych wraz z instrukcją wypełnienia są dostępne na stronie internetowej edukacja.warszawa.pl w zakładce „Dla ucznia i rodzica” - "Pomoc socjalna” (http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/6243-wnioski-o-przyznanie-stypendium-szkolnego-i) oraz od 1 września w sekretariacie szkoły.

Wypełniony wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017 należy złożyć w szkole w terminie do 15 września 2016 r. do godz.11.00 w gab. 39b.

 

 

ZASIŁEK SZKOLNY


Dane uzasadniające przyznanie zasiłku szkolnego:

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Wysokość zasiłku nie może być wyższa niż 590 zł.

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego należy odebrać osobiście u pedagoga szkolnego (gab. 39b, 1 piętro).

...............................................................................................................................................

Otwarte boiska w SP 42 od 1 kwietnia do 31 października 2016 r.

 


Boisko do piłki nożnej


poniedziałek - piątek 18.00 - 21.00

sobota - niedziela 10.00 - 20.00

 

Boisko do koszykówki

 

poniedziałek - piątek 18.00 - 21.00

sobota - niedziela 10.00 - 20.00

 

 

Pozostałe otwarte boiska na terenie dzielnicy Targówek znajdziesz tu >>> zobacz

 

Regulamin korzystania z otwartych boisk dla mieszkańców Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy >>> pobierz

...............................................................................................................................................


 

1.

8.00

8.45

2.

8.55

9.40

3.

9.55

10.40

4.

10.50

11.35

5.

11.55

12.40

6.

12.55

13.40

7.

14.00

14.45

8.

14.55

15.40

9.

15.50

16.35

10.

16.45

17.30

 
...............................................................................................................................................

Zasady wydawania duplikatów legitymacji oraz pobierania opłat za te czynności

 


Podstawa prawna:

-   Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 1282).

-   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2010r., Nr 97, poz. 624 z późn.zm.)

 

 

Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej

 1. Pierwsza legitymacja szkolna (po przyjęciu do szkoły) wydawana jest nieodpłatnie.
 2. Nie pobiera się opłaty za sprostowania w legitymacji szkolnej (zmiana adresu, nazwiska). W przypadku zmiany nazwiska lub adresu należy dostarczyć dokument potwierdzający zmianę danych oraz posiadaną legitymację.
 3. Duplikat wydaje się w przypadku, gdy oryginał ulegnie zgubieniu, zniszczeniu lub kradzieży.
 4. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej Rodzic ucznia może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat – do pobrania w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły >>>pobierz
 5. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (imię, nazwisko, data urodzenia, pesel, adres zamieszkania).
 6. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj.9,00 zł.
 7. Termin wykonania duplikatu legitymacji wynosi do 7 dni roboczych.
 8. Duplikat odbiera Rodzic ucznia w sekretariacie szkoły po okazaniu dowodu wpłaty.
 9. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie.
 10. Opłatę za duplikat należy dokonać przelewem bankowym na rachunek:

52 1030 1508 0000 0005 5081 1014

 

Szkoła Podstawowa Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.I. Gałczyńskiego

 

ul. Balkonowa 4, 03-329 Warszawa

 

Tytułem:Duplikat legitymacji (imię, nazwisko, klasa)

...............................................................................................................................................